ITStudio-Webtools - Zmluva o poskytovaní dátových služieb pre internetovú stránku

Prihlásenie | Registrácia || Objednávka || FAQ | KontaktSlovak | English
Užívateľ: Neprihlásený

<Úvod> || Formuláre | Kniha návštev | Diskusia

Zmluva o poskytovaní dátových služieb pre internetovú stránku

I. Zmluvné strany

Poskytovateľ:
Ing. René Chrenko - (prevádzkovateľ serveru www.itstudio.sk)
Západ 1139/43
02801 Trstená
Slovenská republika
IČO: 40 610 772, DIČ: 1048573988

Užívateľ:
Právnická osoba alebo Fyzická osoba – podnikateľ alebo Fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorý odošle kompletnú objednávku na poskytovanie platenej služby z web rozhrania serveru www.itstudio.sk, alebo elektronickou poštou.

II. Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je, že poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu bližšie popísanú v Prílohe: Špecifikácia služby

III. Platobné podmienky

 1. Za poskytovanie služby zaplatí užívateľ na obdobie 1 roka poskytovateľovi úhradu podľa platného cenníka, ktorý je uvedený online na stránke www.itstudio.sk.
 2. Výšku úhrady určuje poskytovateľ. O zmene je povinný informovať užívateľa minimálne 1 mesiac pred uplatnením zmeny.
 3. Užívateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru na poskytnutie služby najneskôr do dňa splatnosti faktúry.
 4. Poskytovateľ má právo na odstavenie služby, ak užívateľ mešká s úhradou.
 5. Užívateľ má nárok na vrátenie poplatku za obdobie, počas ktorého poskytovateľ nezabezpečí službu v plnom rozsahu podľa špecifikácie služby.

IV. Záverečné ustanovenia

Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky.

Príloha: Špecifikácia služby

Popis a rozsah:

 1. Poskytovateľ zabezpečuje zobrazovanie obsahu databázy na internetovej stránke užívateľa.
 2. Žiadna vložená reklama zo strany poskytovateľa služby bez súhlasu užívateľa.
 3. Užívateľ má možnosť vkladať knihu návštev, diskusiu a formuláre na www stránky jednej domény.
 4. Vlastné nastavenie farieb a veľkostí textu.
 5. Vlastné nastavenie štruktúry formulárov.
 6. Slovenský, český, alebo anglický jazyk popisných textov.
 7. Poskytovateľ zabezpečí technické poradenstvo a opravu v prípade ťažkostí s používaním služby.

<< Späť