Hlavné menu stránky:

   Domov >  Programy: >  Agenda OBFZ > 

On-line nápoveda k programu Agenda OBFZ

Základné informácie

Program Agenda OBFZ je určený na podrobnú evidenciu Oblastných futbalových zväzov. Umožňuje evidovať ligy, kluby a hráčov, vytvárať rozpis zápasov, zaznamenávať výsledky, strelcov gólov, žlté karty a červené karty. Zo zaznamenávaných údajov program automaticky generuje tabuľku celkových výsledkov sezóny, tabuľky najlepších strelcov gólov a trestaných hráčov. Všetky údaje je možné poslať na tlačiareň alebo exportovať do súboru HTML.

Inštalácia programu

Spustite príkaz AgendaOBFZv2_08.exe. Program Vás prevedie celou inštaláciou programu a do ponuky štart programy umiestní sadu odkazov programu Agenda OBFZ:

 • Agenda OBFZ – hlavný program
 • Manuál - súbor nápovedy
 • Ukážka – ukážka databázy OBFZ Levice
 • Vytvoriť databázu – prázdna databáza určená na vytváranie nového OBFZ
 • Odinštalovať - odstráni program Agenda OBFZ z Vášho počítača

Program je po inštalácií potrebné zaregistrovať u výrobcu.

Registrácia programu

Spustite program Agenda OBFZ. Kliknite na položku v menu Info Registrácia. V dialógovom okne registrácia programu sa Vám zobrazí Váš kód užívateľa. Pre kód užívateľa si vyžiadajte u poskytovateľa licencie Váš registračný kód. Registračný kód si môžete objednať na našej adrese poštou, telefonicky, alebo E-mailom . Ak už máte zakúpený program, obratom získate Váš registračný kód na adrese email, alebo na tel.č. 0904 876 046 . Vložte registračný kód a potvrďte OK.

Viac informácií o licenčných podmienkach nájdete na stránke licenčné podmienky.

Spúšťanie programu

V ponuke Štart programy kliknite na odkaz Agenda OBFZ. Zobrazí sa Vám okno programu. V hornej časti nájdete základné menu programu a pod ním panel nástrojov. Nižšie sa nachádza pracovná plocha programu. Je rozdelená na dve základné časti. Na ľavej strane je navigačné okno so zoznamom jednotlivých líg. Na pravej strane sa zobrazujú vybrané pohľady na databázové údaje:

 • Zoznam klubov
 • Zoznam hráčov
 • Rozpis zápasov
 • Výsledky
 • Tabuľka
 • Najlepší strelci
 • Register ŽK
 • Register ČK

Otváranie súboru

Pre každú sezónu sa vytvára databázový súbor s príponou (.MDB). Vždy v novej sezóne sa tento súbor zálohujte a vytvorte z neho kópiu pre novú sezónu. Takto sa v novej sezóne nevytvárajú opäť zostavy klubov a hráčov, ale sa iba zaznamenajú zmeny oproti predošlej sezóne.

V menu Súbor kliknite na položku Otvoriť a v dialógovom okne vyberte súbor PRAZDNA.MDB. Program zobrazí obsah databázy, ktorú si môžete upraviť a doplniť pre Váš Oblastný futbalový zväz.

Ukladanie súboru

Pretože program pracuje s databázovým súborom, každá zmena je okamžite zaznamenaná. Pred ukončením programu nieje potrebné súbor ukladať. Program umožňuje urobiť kópiu databázy do súboru pod novým menom. V menu Súbor kliknite na Uložiť ako, v dialógovom okne napíšte názov nového súboru a kliknite na Uložiť.

Zmena hesla

Údaje v databáze sú chránené proti úpravám nepovolanou osobou prístupovým heslom. Vzorové súbory, ktoré sú súčasťou inštalácie majú nastavené počiatočné heslo “admin”. V menu Info kliknite na položku Zmena hesla, v dialógovom okne napíšte pôvodné heslo, nové heslo a nové heslo zopakujte pre potvrdenie správnosti. Zmenu hesla potvrďte tlačidlom OK.

Prístup k úpravám databázy

Všetky úpravy v databáze sú chránené prístupovým heslom. Ak chcete urobiť úpravy v otvorenej databáze kliknite na hlavnom paneli nástrojov na tlačidlo so symbolom kľúča, v dialógovom okne napíšte heslo a potvrďte tlačidlom OK.

Vytváranie, zmena názvu a vymazanie futbalovej ligy

Na pracovnej ploche v okne Ligy stlačte pravé tlačidlo myši. Vedľa kurzora sa Vám zobrazí plávajúce menu. Vyberte položku Pridať súťaž. V okne ligy pribudne položka s názvom Nová súťaž.

Označte položku Nová súťaž a stlačte pravé tlačidlo myši. Z plávajúceho menu vyberte Upraviť názov. Prepíšte vysvietený názov Nová súťaž na Liga JV.

Označte položku Liga JV a z plávajúceho menu vyberte Odstrániť. Liga JV sa vymaže zo zoznamu.

Zobrazenie informácií o futbalovej lige

V okne Ligy dvakrát kliknite na názov Majst.oblasti dospelí. Pod vybranou ligou sa zobrazí ponuka informácií. Kliknite dvakrát na názov Zoznam klubov. V pravej časti sa Vám zobrazí okno so zoznamom klubov, ktoré hrajú za Majst.oblasti dospelí. Rovnako postupujte pri prezeraní ďalších informácií.

Názov futbalového zväzu a sezóna

V hlavnom menu z ponuky Info vyberte položku O zväze. V dialógovom okne zapíšte údaje o aktuálnej sezóne, názov kraja a Oblastného futbalového zväzu. Údaje potvrďte tlačidlom OK.

Zoznam klubov (úpravy)

Nový klub

V okne Zoznam klubov - Majst.oblasti dospelí stlačte pravé tlačidlo myši a z plávajúceho menu vyberte pridať klub (pre rýchly prístup dvakrát kliknite na riadok pod posledným klubom). V dialógovom okne Údaje o klube vyplňte názov klubu, kontaktné informácie a vylosované číslo v súťaži. Potvrďte OK.

Zmena údajov o klube

V okne Zoznam klubov označte klub. Stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte Upraviť údaje (pre rýchly prístup dvakrát kliknite na názov klubu). V dialógovom okne Údaje o klube uskutočnite zmeny a potvrďte OK.

Vymazať klub

V okne Zoznam klubov označte klub. Stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte Odstrániť. Klub sa vymaže z danej ligy.

Zoznam hráčov (úpravy)

V okne Ligy dvakrát kliknite na názov Zoznam hráčov. V pravej časti pracovnej plochy sa zobrazí okno so zoznamom hráčov podľa jednotlivých klubov. V hornej časti okna si vyberte z ponuky klubov.

Nový hráč

V okne Zoznam hráčov stlačte pravé tlačidlo myši a z plávajúceho menu vyberte Pridať hráča. Vyplňte údaje o hráčovi a stlačte OK.

Zmena údajov o hráčovi

Označte hráča, stlačte pravé tlačidlo myši a z plávajúceho menu vyberte Upraviť údaje. V dialógovom okne Údaje o hráčovi uskutočnite zmeny a potvrďte OK.

Vymazať hráća

Označte hráča, stlačte pravé tlačidlo myši a z plávajúceho menu vyberte Odstrániť. Hráč sa vymaže z futbalového klubu.

Vyhľadávanie hráčov

V paneli nástrojov kliknite na tlačidlo vyhľadávania. V dialógovom okne Vyhľadanie hráča vyplňte podľa potreby údaje o hráčovi – meno, priezvisko, rodné číslo. Je potrebné vyplniť aspoň jeden údaj hľadaného hráča. Spustite vyhľadávanie tlačidlom Hľadať. V spodnej časti dialógového okna v zozname výsledkov vyhľadávania sa zobrazí zoznam hráčov, ktorý spĺňajú zadané kritéria. Kurzorom myši vyberte zo zoznamu hráča a dvakrát kliknite na označeného hráča. Zobrazí sa okno so zoznam hráčov klubu hľadaného hráča.

Rozpis zápasov

V okne Ligy dvakrát kliknite na názov Rozpis zápasov. V pravej časti sa zobrazí okno so zápasmi v danom kole. V hornej časti si vyberte poradové číslo kola.

Na začiatku sezóny je potrebné zoznam zápasov vyprázdniť a vytvoriť nový rozpis zápasov podľa vylosovaných klubov.

Zobraziť panel úprav súťaže

V ponuke hlavného menu Zobraziť označte Panel úprav súťaže. V okne rozpis zápasov sa zobrazí panel s ponukou Vytvoriť súťaž a Vymazať súťaže.

Vymazať súťaže

V okne Rozpis zápasov na paneli úprav súťaže stlačte tlačidlo Vymazať súťaže. Táto operácia vyčistí databázu od údajov z predchádzajúcej sezóny (Rozpis zápasov, výsledky, ŽK, ČK).

Vytvoriť súťaž

V okne rozpis zápasov na paneli úprav súťaže stlačte tlačidlo Vytvoriť súťaž. Zobrazí sa vám dialógové okno Vytváranie súťaže. Zadajte dátum prvého kola a dátum kola v novom roku. Automaticky sa vytvorí rozpis zápasov pre kluby podľa vylosovaných čísel.

Výsledky zápasov

V okne Ligy dvakrát kliknite na názov Výsledky. V pravej časti sa zobrazí okno s výsledkami zápasov vybranej súťaže. V hornej časti okna vyberte poradové číslo kola. Zobrazia sa zápasy s výsledkami vybraného kola.

Zapísať výsledok

Kurzorom myši označte zápas. Do editovacích políčok Výsledok vložte počty strelených gólov (domáci : hostia). V prípade, že sa zápas skončí kontumačne napíšte to do políčka Poznámka.

Strelci gólov, ŽK, ČK

V dolnej časti okna Výsledky zápasov sa zobrazujú údaje o menách strelcov a trestaných hráčoch. Na ľavej strane sú hráči domáceho mužstva a na pravej strane sú hráči hosťujúceho mužstva. Dvakrát kliknite ľavým tlačidlom myši na bielu plochu okna strelci. Zobrazí sa dialógové okno Výber strelcov. Označte hráča v Zozname hráčov a stlačte tlačidlo Pridať vedľa zoznamu strelcov. Meno hráča sa doplní do zoznamu strelcov. Pre odstránenie mena zo zoznamu strelcov označte meno hráča v zozname strelcov a stlačte tlačidlo Odobrať. Meno hráča sa vymaže zo zoznamu strelcov. Rovnako postupujte pri vkladaní mien do zoznamu Žlté karty a Červené karty. Uskutočnené zmeny potvrďte tlačidlom OK. Prepínanie v zobrazení údajov umožňujú karty Strelci, Žlté karty, Červené karty.

Tabuľka výsledkov

V okne Ligy dvakrát kliknite na názov Tabuľka. V pravej časti sa zobrazí výsledná tabuľka po odohraných kolách súťaže.

Trestné body

V dolnej časti okna Výsledná tabuľka je priestor pre záznam trestov udelených komisiou počas celej súťaže. Označte názov klubu vo výslednej tabuľke a do spodnej časti napíšte záznam. Počet znakov záznamu nesmie presiahnuť 255 znakov. Na konci sezóny do políčka Trestné body zapíšte počet bodov, ktoré majú byť klubu odrátané.

Najlepší strelci

V okne Ligy vyberte položku Najlepší strelci. V pravej časti sa zobrazí zoznam hráčov zoradených podľa počtu strelených gólov v sezóne.

Register ŽK

V okne Ligy vyberte položku Register ŽK. V pravej časti sa zobrazí zoznam trestaných hráčov s podrobným prehľadom počtu žltých kariet v jednotlivých kolách. Ak sa v kolónke objaví X hráč v danom kole ma trest za predchádzajúce ZK. Nastavenie pravidiel pre tresty za žlté karty nájdete v menu Nastavenie v položke Žlté karty.

Nastavenie trestov za Žlté karty

V menu Nastavenie kliknite na položku Žlté karty. V dialógovom okne určite pravidlo, podľa ktorého budú prideľované tresty hráčom za počet žltých kariet. Príslušné počty kôl, po ktorých majú hráči stáť, oddeľujte čiarkou. Napríklad, pravidlo 4, 8, 12 znamená, že hráč po obdržaní 4 ŽK stojí 1 kolo, po 8 ŽK stojí 2 kolá a po 12 ŽK stojí 3 kolá.

Tlač zoznamu hráčov, ktorí majú stáť v danom kole

V okne Ligy vyberte položku Register ŽK. V spodnej časti pod zoznamom trestaných hráčov ponukového políčka vyberte číslo kola a kliknite na tlačidlo Vytlačiť. Vytlačí sa zoznam hráčov, ktorý nesmú nastúpiť na zápas v danom kole.

Register ČK

V okne Ligy vyberte položku Register ČK. V pravej časti sa zobrazí zoznam trestaných hráčov s podrobným prehľadom počtu červených kariet.

Výstup údajov na tlačiareň

V okne Ligy označte údaje ktoré chcete poslať na tlačiareň.

Zobrazenie údajov pred tlačou V hlavnom menu vyberte z ponuky Súbor položku Zobrazenie pred tlačou. Zobrazí sa okno pohľadu, na vytlačený dokument.

Tlač

V hlavnom menu vyberte z ponuky Súbor položku Tlačiť. V dialógovom okne Tlač nastavte vlastnosti tlačiarne a spustite tlač tlačidlom OK.

Export údajov do súboru HTML

V hlavnom menu vyberte z ponuky Súbor položku Export. V dialógovom okne Uložiť ako upravte adresár a názov súboru, alebo ponechajte ponúkaný názov súboru a potvrďte tlačidlom Uložiť. Program sa Vás opýta, či si želáte exportovaný súbor zobraziť v prednastavenom prehliadači.

Exportovaný súbor môžete použiť pre ďalšie úpravy v ľubovoľnom textovom editore, publikovanie výsledkov na internetovej stránke, alebo pre odoslanie výsledkov v prílohe elektronickej pošty.

Exportovať môžete zoznam klubov, zoznam hráčov, rozpis zápasov, výsledky zápasov, výslednú tabuľku, poradie najlepších strelcov.


Copyright © 2003-2020, www.itstudio.sk | Mapa doményMapa domény