Hlavné menu stránky:

   Domov >  Programy: >  Program Inventúra > 

On-line nápoveda k programu Inventúra

Inštalácia programu

Spustite program Inventura_v1_03_1.EXE. Inštalátor Vás prevedie celou inštaláciou programu a do ponuky Štart | Programy umiestní sadu odkazov programu Inventúra:

- Inventúra - hlavný program
- Manuál - súbor nápovedy k programu
- Ukážka - ukážka databázy baru Skalka
- Vytvoriť novú - prázdna databáza pre vytvorenie vlastnej inventúry
- Odinštalovať - Odstráni program Inventúra z Vášho počítača


Program sa nainštaluje na váš disk do adresára C:Program Files/ITStudio/Inventura/bin

Databázové súbory sa nainštalujú do adresára C:Program Files/ITStudio/Inventura/data

Program je po inštalácií potrebné zaregistovať u výrobcu. Demonštračná verzia programu neumožnuje vytvoriť viac ako jednu inventúru.

Registrácia programu

Spustite program Inventúra. Kliknite v menu na položku Info | Registrácia. V dialógovom okne Registrácia programu vložte Váš registračný kód. Registračný kód získate u poskytovateľa licencie po zakúpení programu. Program a Váš registračný kód si môžete objednať poštou, telefonicky, alebo E-mailom. Vložte registračný kód a potvrďte OK. Po úspešnej registrácií ešte raz program zavrite a spustite znovu. Viac informácií získate na internetovej stránke www.itstudio.sk.

Spúštanie programu

V ponuke Štart | Programy kliknite na odkaz Inventúra. Zobrazí sa Vám hlavné okno programu. V hornej časti okna nájdete základné menu a pod ním panel nástrojov. Nižšie sa nachádza pohľad na aktuálnu inventúru.

Otváranie súboru

Na ukladanie údajov program Inventúra používa databázový súbor s príponou (MDB). V tomto súbore sú uložené všetky inventúrne hárky zoradené podľa dátumov ako boli vytvorené. V menu Databáza kliknite na položku Otvoriť a v dialógovom okne vyberte súbor ukazka.MDB. V pracovnej ploche program zobrazí obsah poslednej inventúry a v hornej časti sa zobrazí dátum zobrazenej inventúry.

Ukladanie súboru

Pretože program pracuje s databázovým súborom, každá zmena je okamžite zaznamenaná. Pred ukončením programu nie je potrebné súbor ukladať. Program umožnuje urobit kópiu databázy do súboru pod novým menom. V menu Databáza kliknite na Uložit ako, v dialógovom okne napíšte názov nového súboru a kliknite na Uložit.

Zoznam položiek na sklade

Prázdna databáza inventúra.MDB obsahuje štartovací inventúrny hárok s niekoľkými položkami. Na začiatku je preto potrebné doplniť tento hárok o všetky položky, ktoré budeme evidovať v každej inventúre. Každá položka je určená svojím názvom a cenou. Pridávať, upravovať a odstraňovať jednotlive položky nám umožňujú tlačítka na paneli úprav:

Pridať položku (klávesami Ctrl+N) - položka sa pridá na aktuálnu pozíciu kurzora

Upraviť položku (klávesami Ctrl+E) - úprava názvu alebo ceny tovaru

Vymazať položku (klávesou Delete)

Údaj o množstve tovaru na sklade

Keď máme vytvorený kompletný zoznam tovaru, môžeme začať vypĺňať náš prvý inventúrny hárok. Pohybom kurzora pomocou kláves hore alebo dole označte riadok, ktorý idete vypĺňať a stlačte klávesu Enter, alebo kliknite na tlačítko:

Údaje o množstve tovaru (alebo dvakrát kliknite na označený riadok)

Zobrazí sa dialógové okno v ktorom vyplníte údaje (ak ešte nie sú vyplnené z predchádzajúcej inventúry):

- Cena za j. [EUR]
- Štart množstvo [ks./l.]
- Príjem množstvo [ks./l.]
- Koniec množstvo [ks./l.]
- Stav počítadla [áno/nie] - označíme, ak zadávame množstvo z počítadla automatu

Medzi jednotlivými políčkami sa pohybujete klávesou tabulátora Tab

Po potvrdení tlačítkom OK(alebo klávesou Enter) sa tieto a ďalšie prepočítané údaje prenesú do Inventúrneho hárku.

findVyhľadanie položky na sklade

V paneli nástrojov kliknite na tlačítko vyhľadávania(alebo kombináciou kláves Ctrl+F). V dialógovom okne Hľadať položku napíšte názov
hľadanej položky. Spustite vyhľadávanie tlačítkom Hľadať. Ak inventúrny hárok obsahuje hľadanú položku, kurzor označí nájdenú položku.


Nová inventúra

Každá ďalšia inventúra sa vytvára z obsahu predchádzajúcej inventúry. Vo výberovom políčku zoznamu inventúr označte poslednú inventúru a kliknite na tlačítko Nová inventúra. V dialógovom okne nastavte dátum novej inventúry a kliknite na tlačítko OK. Vytvorí sa nový Inventúrny hárok do ktorého sa prenesú konečné údaje z predchádzajúcej inventúry.

Názov obchodu

V hlavičke Inventúrnych hárkov sa zobrazuje názov alebo adresa vašej prevádzky. Údaj o názve obchodu môžete upraviť v ponuke menu Info | O obchode.

Zobrazenie Inventúry pred tlačou

V hlavnom menu vyberte z ponuky Databáza položku Zobrazenie pred tlačou. Zobrazí sa okno pohľadu, na vytlačený dokument.

Tlač Inventúrneho hárku

V hlavnom menu vyberte z ponuky Databáza položku Tlačiť. V dialógovom okne Tlač nastavte vlastnosti tlačiarne a spustite tlač tlačidlom OK.

Ako začať

  1. V ponuke Štart | Programy kliknite na odkaz Inventúra. Zobrazí sa Vám hlavné okno programu. V menu Databáza kliknite na položku Otvoriť a v dialógovom okne vyberte súbor Inventura.MDB. Zobrazí sa vám prvý inventúrny hárok s jednou ukážkovou pložkou. 
  2. Teraz si vytvorte kópiu tohto súboru. V menu Databáza kliknite na položku Uložiť ako, napíšte názov nového súbotu. Napíšte napríklad názov prevazka1.MDB
  3. Teraz môžete vlastný súbor doplniť o ďalšie položky. Po kliknutí na tlačítko Upraviť dátum nastavte aktuálny dátum tejto inventúry. Nastavte ceny a počiatočné a aktuálne stavy jednotlivých položiek tovaru na sklade. 
  4. V menu Info kliknite na položku O obchode. V zobrazenom dialógovom okne nastavte názov a adresu vašej prevádzky.
  5. Teraz môžete vytlačiť aktuálnu Inventúru. V menu Databáza kliknite na položku Zobraziť pred tlačou. Zobrazenú inventúru môžete vytlačiť kliknutím na lačítko Tlačiť.
  6. V deň vykonávania ďalšej inventúry spustite program, otvorte databázový súbor prevazka1.MDB. Zobrazí sa Vám predošlá inventúra. Kliknite na tlačítko Nová inventúra, nastavte aktuálny dátum a kliknite na tlačítko OK. Zobrazí sa Vám inventúrny hárok v ktorom budu prenesené konečné stavy z predošlej inventúry. Nastavte aktuálny stav tovaru na sklade. Prípadne doplňte do zoznamu nové položky tovarov, ktoré od poslednej inventúry pribudli vo vašej ponuke. Kompletnú Inventúru môžete vytlačiť.
  7. Odporúčame súbor prevazka1.MDB zálohovať prekopírovaním na záložné médium(napr. disk CD), aby ste ho mohli v prípade neúmyselného vymazania alebo poškodenia počítača obnoviť.

Prechod z SKK na EUR

Pri vytvaraní inventúry v EUR postupujte takto:

  1. Vytvorte novú inventúru
  2. V hornom menu "Úpravy" kliknite na položku "Peňažná mena". V dialógovom okne nastavte menu EUR.

Týmto nastavíte, že v novej inventúre už budú ceny v EUR. Ručne zmeňte ceny jednotlivých tovarov podľa Vášho nového cenníka v EUR.Copyright © 2003-2020, www.itstudio.sk | Mapa doményMapa domény